اردوی زیارتی مشهد

اداره فوق برنامه و گردشگری

اردوی زیارتی مشهد

برگزاری اردوی زیارتی مشهد بهمن ماه 98