مدیر گروه فرش

در حال حاضر مدیریت گروه فرش برعهده ی جناب آقای دکتر محمد افروغ، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.