تقدير از اساتيد و همكاران ايثارگر دانشگاه اراك

2017_05_02/IMG_0162.JPG 2017_05_02/IMG_0166.JPG 2017_05_02/IMG_0180.JPG 2017_05_02/IMG_0174.JPG 2017_05_02/IMG_0190.JPG 2017_05_02/IMG_0194.JPG 2017_05_02/IMG_0203.JPG 2017_05_02/IMG_0156.JPG

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک