بازدید هیات رئیسه دانشگاه اراک از مرد 7500 ساله

2016_09_30/IMG_630111.JPG 2016_09_30/IMG_630112.JPG 2016_09_30/IMG_630113.JPG 2016_09_30/IMG_630114.JPG 2016_09_30/IMG_630115.JPG

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک