برگزاري كنكور كارشناسي 96
مركز آموزشهاي تخصصي
المپياد دانشجويي
جشنواره رضوي
رويداد ملي مهارت
بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران
افتتاح مركز پردازش سريع
رتقاء استاد ذوالفقاري و بابايي
سالگرد شهيد بابايي
رونمايي از شبكه جامع كارت هوشمند
افتتاح دانشكده علوم ورزشي با حضور دكتر صديقي
رويداد باني اراك
نشست مشترك نيرو دريايي ارتش

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران